Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

wydanie nr 2 SIWZ , zmiana terminu składania ofert oraz czasu zadawania pytań w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS

12 marca 2019

wydanie nr 2 SIWZ , zmiana terminu składania ofert oraz czasu zadawania pytań w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS 

Szanowni Państwo,

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2019/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego, przekazuje pismem nr 282/ID/2019/SSz z dnia 12.03.2019  treść pytań otrzymanych od potencjalnych Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Jednocześnie Industrial Division Sp. z o.o. przekazuje wydanie nr. 2 SIWZ z dnia 12.03.2019 r, w którym kolorem czerwonym wyróżniono zmiany, dokonane przez Zamawiającego w wyniku uwzględnienia części ww. pytań i propozycji Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie Rozdziału III punkt 4c SIWZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian:

Oferta wraz z JEDZ oraz innymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami  powinna być złożona osobiście lub doręczona na adres:

INDUSTRIAL DIVISION SP. Z O.O., ul. Szkocka 5/2, 54-402 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 12:00

w zamkniętej zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na wybór Wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, nr postępowania 2019/ID/DT/5MS, nie otwierać przed 16.04.2019 godz. 12:30.” oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

SIWZ, Rozdział III pkt. 4a otrzymuje brzmienie o następującej treści:

Wyjaśnienia są udzielane na wniosek Wykonawcy złożony w terminie nie krótszym niż 28 dni przed upływem określonego terminu składania ofert.  Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 21 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. b.

Pozostałe  zmiany w SIWZ określone w piśmie nr 282/ID/2019/SSz z dnia 12.03.2019

 

Dokumenty dodane:

  • SIWZ_2019_ID_DT_5MS_wydanie nr 02 z dnia 12.03.2019+podpis (PDF)
  • 20190312 Pismo przewodniew wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 12.03.2019 (pismo nr 282_ID_2019_SSz)+podpis (PDF)

 

Dokumenty do pobrania