Technical support 24/7

+48 725 257 257

7 grudnia 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2018/ID/DT/5MS

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

30 listopada 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 3

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

19 listopada 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 2

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

15 października 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

17 września 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

10 września 2018

Dostawa wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych

 

8 grudnia 2018

Archiwum postępowania nr 2018/ID/DT/5MS

7 grudnia 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2018/ID/DT/5MS

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2018/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych dla Industrial Division Sp. z o.o. informuje, że na podstawie ostatniego akapitu Rozdziału II SIWZ  rezygnuje z dalszego prowadzenia  wymienionego postępowania.

Dokumenty dodane:

– 1173_ID_2018_SSz_ informacja o unieważnieniu postępowania (wersja PDF).


30 listopada 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 3

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2018/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, przekazuje poniżej treść pytań otrzymanych od potencjalnych Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Zestawienie zawiera wskazanie jednostki redakcyjnej SIWZ, treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

Jednocześnie Industrial Division Sp. z o.o. przekazuje wydanie nr 3 SIWZ z dnia 27.11.2018 r., w którym kolorem niebieskim wyróżniono zmiany, dokonane przez Zamawiającego w wyniku uwzględnienia części ww. pytań i propozycji Wykonawców, a także zmienioną treść odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19 listopada 2018 nr pisma 1050/ID/2018/SSz na pytania nr: 22, 27, 28, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 83, 106, 134, 160, 162, 209, 210.

Zgodnie z SIWZ, Rozdział III pkt. 4c Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

 

  1. SIWZ, Rozdział X pkt. 1 otrzymuje brzmienie o następującej treści:

Pkt. 1 Oferta wraz z JEDZ oraz innymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami  powinna być złożona osobiście lub doręczona na adres:

INDUSTRIAL DIVISION SP. Z O.O. , ul. Szkocka 5/2, 54-402 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 12:00

w zamkniętej zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na wybór Wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, nr postępowania 2018/ID/DT/5MS, nie otwierać przed ………… godz. ……….” oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy.

 

  1. SIWZ, Rozdział III pkt. 4d otrzymuje brzmienie o następującej treści:

          Pkt. 4d  Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o ile taka potrzeba powstanie w toku Postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. W takim przypadku informację o terminie spotkań z poszczególnymi Wykonawcami Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

W przypadku zwołania spotkania, Zamawiający sporządza informację zawierającą pytania dotyczące treści SIWZ zgłoszone na spotkaniu oraz udzielone wyjaśnienia, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje ze spotkań Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

  1. SIWZ, Rozdział III pkt. 4a otrzymuje brzmienie o następującej treści:

Pkt. 4a Wyjaśnienia są udzielane na wniosek Wykonawcy złożony w terminie nie krótszym niż 45 dni przed upływem określonego terminu składania ofert.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 21 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. b.

 

Dokumenty dodane:

– SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 3 z dnia 27.11.2018 (wersja WORD),

– SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 3 z dnia 27.11.2018+podpis (wersja PDF),

– 20181130 pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami (pismo nr 1111_ID_2018_SSz) (wersja PDF).


19 listopada 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 2

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2018/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, przekazuje wydanie nr 2 SIWZ (wraz ze zmienionymi załącznikami).

AKTUALNA TREŚĆ z dnia 16.11.2018 r., w którym kolorem czerwonym wyróżniono zmiany, dokonane przez Zamawiającego w wyniku uwzględnienia pytań i propozycji Wykonawców oraz uwzględniające odpowiedzi Zamawiającego udzielone w piśmie z dnia 15.10.2018 r. (pismo nr 925/ID/2018/SSz).

Dokumenty dodane:

-20181119 pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami (pismo nr 1050_ID_2018_SSz) (wersja PDF),

-SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 2 z dnia 16.11.2018 (wersja WORD),

-SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 2 z dnia 16.11.2018+podpis (wersja PDF).


15 października 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS

Odpowiedzi udzielone w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS.

Dokumenty dodane:
– Załącznik nr 12
– 925 20181015 pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami (pismo nr 925_ID_2018_SSz)


17 września 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS

Odpowiedzi udzielone w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS.

Dokumenty dodane:
– (17.09.2018) SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie 01 (wersja WORD)
– (17.09.2018) 840 20180917 pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami (pismo nr 840_ID_2018_SSz)


10 września 2018

Dostawa wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na dostawę wielosystemowych, elektrycznych lokomotyw trakcyjnych. Informacje dotyczące postępowania nr 2018/ID/DT/5MS zostały również umieszczone na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w prowadzonym przez nas postępowaniu!

 

Dokumenty do pobrania