Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 3

30 listopada 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 3

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2018/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, przekazuje poniżej treść pytań otrzymanych od potencjalnych Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Zestawienie zawiera wskazanie jednostki redakcyjnej SIWZ, treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

Jednocześnie Industrial Division Sp. z o.o. przekazuje wydanie nr 3 SIWZ z dnia 27.11.2018 r., w którym kolorem niebieskim wyróżniono zmiany, dokonane przez Zamawiającego w wyniku uwzględnienia części ww. pytań i propozycji Wykonawców, a także zmienioną treść odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19 listopada 2018 nr pisma 1050/ID/2018/SSz na pytania nr: 22, 27, 28, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 83, 106, 134, 160, 162, 209, 210.

Zgodnie z SIWZ, Rozdział III pkt. 4c Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

 

  1. SIWZ, Rozdział X pkt. 1 otrzymuje brzmienie o następującej treści:

Pkt. 1 Oferta wraz z JEDZ oraz innymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami  powinna być złożona osobiście lub doręczona na adres:

INDUSTRIAL DIVISION SP. Z O.O. , ul. Szkocka 5/2, 54-402 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 12:00

w zamkniętej zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na wybór Wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, nr postępowania 2018/ID/DT/5MS, nie otwierać przed ………… godz. ……….” oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy.

 

  1. SIWZ, Rozdział III pkt. 4d otrzymuje brzmienie o następującej treści:

          Pkt. 4d  . Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o ile taka potrzeba powstanie w toku Postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. W takim przypadku informację o terminie spotkań z poszczególnymi Wykonawcami Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

W przypadku zwołania spotkania, Zamawiający sporządza informację zawierającą pytania dotyczące treści SIWZ zgłoszone na spotkaniu oraz udzielone wyjaśnienia, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje ze spotkań Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

  1. SIWZ, Rozdział III pkt. 4a otrzymuje brzmienie o następującej treści:

Pkt. 4a Wyjaśnienia są udzielane na wniosek Wykonawcy złożony w terminie nie krótszym niż 45 dni przed upływem określonego terminu składania ofert.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 21 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. b.

 

Dokumenty dodane:

– SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 3 z dnia 27.11.2018 (wersja WORD),

– SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 3 z dnia 27.11.2018+podpis (wersja PDF),

– 20181130 pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami (pismo nr 1111_ID_2018_SSz) (wersja PDF).